Chủ Nhật 21.04.2019

06:00

Bạn muốn hẹn hò P2

Tập 2

07:00

Phim Tân bát tiên truyền kỳ

Tập 51

07:50

Tình là dây oan

Tập 19

09:00

Âm mưu gia tộc

Tập 53

10:00

Bạn muốn hẹn hò P2

Tập 3

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 286

12:00

Phim 12:00 | Tân bát tiên truyền kỳ

Tập 52

13:00

Âm mưu gia tộc

Tập 54

14:00

Bạn muốn hẹn hò P2

Tập 12

14:30

Cảnh báo an toàn sống

Tập 5

15:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 287

15:50

Bạn muốn hẹn hò P2

Tập 3

17:00

Phim 17:00 |Phụ nữ đào hoa

Tập 16

18:00

Bạn muốn hẹn hò P2 Cảnh báo an toàn sống

Tập 13 Tập 6

19:00

Tình là dây oan

Tập 20

20:00

PHIM 20:00 | 936 ngày yêu

Tập 288

21:00

PHIM 21:00 | Âm mưu gia tộc

Tập 55

22:00

Tình là dây oan

Tập 20

23:00

Bạn muốn hẹn hò P2

Tập 13

23:40

Cảnh báo an toàn sống

Tập 6