Thứ 5 27.06.2019

06:05

Long thần hội đấu

Tập 41

06:30

Tâm điểm hôm nay

Tập 49

07:00

Ảo mộng giàu sang

Tập 17

07:50

Con gái ông trùm

Tập 9

09:00

Truy tìm dấu vết

Tập 1

10:00

Thợ săn trứng rồng

Tập 3

10:30

Tâm điểm hôm nay

Tập 50

11:00

Ảo mộng giàu sang

Tập 18

12:00

Con gái ông trùm

Tập 10

13:00

Truy tìm dấu vết

Tập 2

14:00

Long thần hội đấu

Tập 42

14:30

Tâm điểm hôm nay

Tập 50

15:00

Ảo mộng giàu sang

Tập 19

15:50

Thợ săn trứng rồng

Tập 3

16:30

Tâm điểm hôm nay

Tập 50

17:00

Phim 17:00 |Màu của nước mắt

Tập 23

18:00

Long thần hội đấu Tâm điểm hôm nay

Tập 43 Tập 51

19:00

Con gái ông trùm

Tập 11

20:00

PHIM 20:00 | Ảo mộng giàu sang

Tập 20

21:00

PHIM 21:00 | Truy tìm dấu vết

Tập 3

22:00

Con gái ông trùm

Tập 11

23:00

Long thần hội đấu

Tập 43

23:40

Tâm điểm hôm nay

Tập 51

06:05

Long thần hội đấu

Tập 41

06:30

Nè biết gì chưa

Tập 53-54

07:00

Ảo mộng giàu sang

Tập 17

07:50

Con gái ông trùm

Tập 9

09:00

Kẻ giấu mặt

Tập 1

10:00

Thợ săn trứng rồng

Tập 3

10:30

Nè biết gì chưa

Tập 55-56

11:00

Ảo mộng giàu sang

Tập 18

12:00

Con gái ông trùm

Tập 10

13:00

Kẻ giấu mặt

Tập 2

14:00

Long thần hội đấu

Tập 42

14:30

Nè biết gì chưa

Tập 55-56

15:00

Ảo mộng giàu sang

Tập 19

15:50

Thợ săn trứng rồng

Tập 3

16:30

Nè biết gì chưa

Tập 55-56

17:00

Phim 17:00 |Màu của nước mắt

Tập 22

18:00

Long thần hội đấu

Tập 43

18:30

Nè biết gì chưa

Tập 57-58

19:00

Con gái ông trùm

Tập 11

20:00

PHIM 20:00 | Ảo mộng giàu sang

Tập 20

21:00

PHIM 21:00 | Kẻ giấu mặt

Tập 3

22:00

Con gái ông trùm

Tập 11

23:00

Long thần hội đấu

Tập 43

23:40

Nè biết gì chưa

Tập 57-58