Thứ 3 22.01.2019

06:00

Nè biết gì chưa?

Tập 12

06:30

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 23

07:00

Phim Đắc kỷ trụ vương

Tập 40

07:50

Đổi đời

Tập 33

09:00

Phim Người thêu giấc mơ PII

Tập 29

10:00

Nè biết gì chưa?

Tập 13

10:30

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 24

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 207

12:00

Phim Bảo vật thần y

Tập 01

13:00

Phim Người thêu giấc mơ PII

Tập 30

14:00

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 39

14:30

Mắt nai

Tập 12-13

15:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 208

15:50

Nè biết gì chưa?

Tập 13

16:30

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 24

17:00

Phim 17:00 | Con gái chồng tôi

Tập 16

18:00

Doremi, phép thuật thần kỳ II Mắt nai

Tập 40 Tập 14-15

19:00

Đổi đời

Tập 34

20:00

PHIM 20:00 | 936 ngày yêu

Tập 209

21:00

PHIM 21:00 | Điệp vụ chân dài

Tập 1

22:00

Đổi đời

Tập 34

23:00

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 40

23:40

Mắt nai

Tập 14-15